Manifest

ARTHUB Bucharest este un spațiu artistic colaborativ și expozițional unde ne-am propus să oferim resurse pentru dialog și muncă în comun celor din domeniul artei și
managementului cultural. Producem conținut artistic propriu dar funcționăm și ca galerie de artă / teatru-laborator / spațiu gazdă / spațiu-resursă, unde artiste, artiști și organizații partenere pot veni să producă sau să expună propriul conținut.

Prin natura sa, este un proiect ce ține de oameni și de spațiu, fiind definit de
comunitățile (artistx + public) pe care le deservește și modelat de resursele imobiliare de care a dispus pe parcurs. De aceea obiectivele și oferta proiectului au variat în funcție de formula colectivului artistic și de caracteristicile spațiului ocupat. Ce a rămas constant de-a lungul timpului a fost preocuparea pentru identificarea de resurse și crearea unor instrumente menite a facilita producția artistică și punerea lor la dispoziția comunităților, grupurilor, colectivelor din artă, teatru și alte domenii artistice, atunci când s-a putut în mod gratuit.

Odată cu dezvoltarea proiectului a devenit din ce în ce mai clară nevoia încurajării conștiente a rețelelor de complementaritate și suport dintre oameni și organizații după cum și dezvoltarea unei relații benefice și etice cu comunitatea din imediata vecinătate a centrului sau cu diverse comunități vulnerabile.

Din practica artistică a rezultat necesitatea construcției unor platforme de vizibilitate și advocacy pentru drepturile lucrătorxlor din artă și cultură. Însă cu siguranță cea mai importantă componentă a muncii noastre a rămas definirea unei oferte artistice valoroase și consecvente ideologic prin aportul colectivului rezident și a comunităților extinse pe care ARTHUB Bucharest le reunește.

Funcționarea sub formula unui centru cultural independent de tip artist run și
deschiderea sediului din Budișteanu 10 creează oportunitatea cristalizării unui
program curatorial propriu pluridisciplinar, fundamentat pe nevoia existenței unei
scene bucureștene pentru discursuri artistice articulate politic ca alternativă la
narativele oficiale neo-liberale și a unui spațiu destinat expunerii de proiecte
feministe, intersecționale sau auto-reprezentative pentru diverse grupuri și
comunități marginale sau marginalizate.
Estetic, preferința pentru aceste discursuri se traduce în libertatea unor abordări
artistice experimentale, anti/non-comerciale, anti/sub-culturale, anti/non-oficiale, periferice, sarcastice, combative, radicale, neliniștitoare, agresive, supra-
emoționale, ultra-lirice, kitsch, maximaliste etc.

Deși în nenumărate rânduri și-a dovedit utilitatea și necesitatea în peisajul artistic
autohton, ARTHUB Bucharest a fost și rămâne un proiect precar prin funcționarea în cadrul pieței libere imobiliare în calitate de chiriaș – atragerea resurselor
necesare funcționării cotidiene revenind în totalitate echipei artistice care gestionează
proiectul. Acest fapt menține o presiune financiară permanentă asupra lor și conduce la instabilitate, burn out și la îngreunarea, tărăgănarea unei construcții culturale stabile și relevante.

În acest sens, existența Grădinii ARTHUB vine să răspundă în primul rând nevoii de
sustenabilitate a proiectului, funcționând ca principală sursă de venituri dar și ca scenă / cadru pentru dialog cultural și artistic într-o formulă liberă de criterii valorice sau de piață.

Statement

ARTHUB Bucharest is a collaborative and exhibition space where our aim is to provide resources for dialogue and joint work to those in the field of art and cultural management. We produce our own artistic content but we also work as an art gallery / theater-laboratory / host space / resource-space, where artists, artists and partner organizations come to produce or exhibit their own content.

By its nature, it is a project related to people and space, being defined by the communities (artistx + public) it serves and shaped by the real estate resources it has available along the way. That is why the objectives and the offer of the project varied according to the formula of the artistic collective and the characteristics of the occupied space. However, creating facilities for artistic production and making them available to communities, groups, collectives, workers in art, theater and other artistic fields remained a priority. 

With the development of the project, it became increasingly clear the need to consciously encourage networks of complementarity and support between people and organizations as well as the development of a beneficial and ethical relationship with the community in the immediate vicinity of the center or with various vulnerable communities.

The need to build visibility and advocacy platforms for the rights of workers in art and culture resulted from artistic practice. But surely the most important component of our work remained the definition of a valuable and ideologically consistent artistic offer through the contribution of the resident collective and the extended communities that ARTHUB Bucharest brings together.

Operating under the formula of an independent artist-run cultural center and
opening the headquarters in Budișteanu 10 creates the opportunity to crystallize a
own multidisciplinary curatorial program, based on the need for the existence of a
Bucharest scene for politically articulated artistic discourses as an alternative to
official neo-liberal narratives and of a space intended for the exposition of
feminist, intersectional or self-representative projects for various groups and marginal or marginalized communities.
Aesthetically, the preference for these discourses translates into the freedom of artistic approaches, experimental, anti/non-commercial, anti/sub-cultural, anti/non-official, peripheral, sarcastic, combative, radical, disturbing, aggressive, over-emotional, ultra – lyrical, kitsch, maximalist, etc.

Although on countless occasions it has proven its usefulness and necessity in the local artistic scape, ARTHUB Bucharest was and remains a precarious project by operating within the free real estate market as a tenant – attracting resources
necessary for its operation dailies returning entirely to the artistic team that manages the project. This fact maintains a permanent financial pressure on them and leads to instability, burn out and to the difficulty, dragging out of a stable and relevant cultural construction.

In this sense, the existence of the ARTHUB Garden comes to respond primarily to the need for sustainability of the project, functioning as the main source of income but also as a stage / framework for cultural and artistic dialogue in a free formula of value criteria or market.